Finance: Druhy akcií: Průvodce investováním na burze

Druhy Akcií

Kmenové akcie

Kmenové akcie představují základní typ akcie, se kterým se nejčastěji setkáte na akciovém trhu. Držitelům kmenových akcií plynou základní práva akcionáře, jako je právo na podíl ze zisku (dividenda), právo účastnit se valné hromady a hlasovat o důležitých záležitostech společnosti, a právo na likvidační podíl v případě zániku společnosti.

Investoři volí kmenové akcie s cílem zhodnotit své úspory. Zhodnocení probíhá formou výplaty dividendy a případným růstem ceny akcie na trhu. V porovnání s dluhopisy nesou investice do akcií vyšší riziko, ale také potenciál vyššího výnosu.

Prioritní akcie

Prioritní akcie představují specifický typ akcie, který se od běžných akcií liší svými vlastnostmi. Držitelé prioritních akcií nemají zpravidla hlasovací práva na valné hromadě, ale oproti držitelům kmenových akcií mají přednostní právo na vyplacení dividendy. To znamená, že pokud společnost dosáhne zisku, dividenda je nejprve vyplacena držitelům prioritních akcií a teprve poté, pokud zbývají prostředky, i držitelům kmenových akcií. Výše dividendy u prioritních akcií bývá často fixní a je stanovena předem. V případě likvidace společnosti mají držitelé prioritních akcií také přednostní právo na uspokojení svých pohledávek oproti držitelům kmenových akcií. Investice do prioritních akcií může být pro investory zajímavá z hlediska stabilnějšího a předvídatelnějšího výnosu v podobě dividendy. Na druhou stranu absence hlasovacích práv a potenciál nižšího růstu ceny akcie oproti kmenovým akciím představují pro investory určitá rizika.

Hlasovací a nehlasovací akcie

Akcie se dělí na dva základní typy: hlasovací a nehlasovací. Hlasovací akcie, jak název napovídá, dávají svému majiteli právo účastnit se valné hromady a hlasovat o důležitých záležitostech společnosti. To zahrnuje například schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo volbu členů představenstva. Nehlasovací akcie toto právo postrádají, jejich majitelé se tak valných hromad účastnit nemohou a o dění ve firmě nerozhodují. Na oplátku za to ale obvykle přinášejí vyšší dividendu. Investoři s menším zájmem o řízení společnosti a preferující stabilní příjem tak mohou dát přednost nehlasovacím akciím.

Zaměstnanecké akcie

Zaměstnanecké akcie představují akcie společnosti, které jsou nabízeny jejím zaměstnancům, a to často za zvýhodněných podmínek. Jsou nástrojem motivace a budování loajality, jelikož zaměstnanci se stávají zároveň i spoluvlastníky firmy. Získávání akcií může probíhat různými způsoby, například formou opcí, přímého prodeje za zvýhodněnou cenu nebo jako součást benefitního programu. Zaměstnanecké akcie mohou být atraktivní investicí, ale je důležité si uvědomit i možná rizika. Hodnota akcií může kolísat a v případě finančních potíží firmy může dojít i k jejich znehodnocení. Před investováním do zaměstnaneckých akcií je vhodné zvážit všechny faktory a v případě potřeby se poradit s finančním poradcem.

Akcie na jméno a doručitele

V České republice rozlišujeme dva základní druhy akcií podle způsobu, jakým je s nimi nakládáno a jak je prokazováno vlastnictví: akcie na jméno a akcie na doručitele.

Akcie na jméno jsou v praxi běžnější. Jméno akcionáře je zapsáno v seznamu akcionářů, který společnost vede. Převod akcií na jméno se děje rubopisem (na zadní straně akcie) a následným zápisem do seznamu akcionářů.

Akcie na doručitele jsou méně časté a jejich držení je anonymní. Jméno akcionáře není nikde uvedeno a vlastnictví se prokazuje pouhým držením akcie. Převod akcií na doručitele je jednodušší - prostě se předají novému majiteli.

Blue-chip akcie

Blue-chip akcie představují akcie zavedených, stabilních a finančně silných společností s dlouhou historií a vedoucí pozicí na trhu. Tyto společnosti, často označované jako "modré žetony", se vyznačují stálým růstem zisku, pravidelnou výplatou dividend a vysokou likviditou akcií. Investice do blue-chip akcií je obecně považována za méně rizikovou než investice do akcií menších a méně zavedených firem. Mezi typické příklady blue-chip akcií na americkém trhu patří společnosti jako Apple, Coca-Cola nebo Johnson & Johnson. V České republice mezi ně můžeme zařadit firmy jako ČEZ, Komerční banka nebo Moneta Money Bank.

Růstové akcie

Růstové akcie jsou jako ty firmy, co rostou rychleji než jejich kamarádi z oboru. Představte si je jako startupy, co se chytily a teď expandují jak divý. Jejich cílem je růst, růst, růst, a to se projevuje i na ceně akcií. Investoři do nich vkládají naděje na vysoké zisky v budoucnu. Jenže pozor, s velkým růstem přichází i velké riziko. Nikdy není jisté, jestli firma udrží tempo a splní očekávání.

Dividendové akcie

Dividendové akcie představují atraktivní možnost pro investory, kteří hledají pravidelný příjem z investic. Tyto akcie vyplácejí část ze svého zisku akcionářům, a to buď v hotovosti, nebo formou dodatečných akcií. Výše dividendy se liší v závislosti na ziskovosti společnosti a rozhodnutí managementu. Mezi sektory s tradičně vysokými dividendovými výnosy patří například energetika, telekomunikace a tabákový průmysl. Investice do dividendových akcií s sebou nese i rizika, proto je důležité důkladně analyzovat finanční situaci společnosti a její dividendovou politiku. Diverzifikace portfolia napříč odvětvími a společnostmi je klíčová pro minimalizaci rizika a dosažení dlouhodobých výnosů.

Hodnotové akcie

Hodnotové akcie jsou jako skryté poklady na burze. Představte si je jako firmy, které už možná nejsou v centru pozornosti, ale mají silné základy, stabilní zisky a často i lákavé dividendy. Investoři, kteří se zaměřují na hodnotu, hledají právě tyto "nedoceněné" společnosti s potenciálem růstu. Sledují ukazatele jako poměr ceny akcie k zisku (P/E) nebo ceny akcie k účetní hodnotě (P/B), aby identifikovali akcie, které se obchodují za méně, než by si podle jejich fundamentů zasloužily. Investice do hodnotových akcií vyžaduje trpělivost, protože jejich cena nemusí hned vystřelit nahoru. Avšak pro dlouhodobé investory, kteří se nebojí trochu "zaprášit", můžou být skvělou volbou.

Cyklické akcie

Cyklické akcie jsou akcie společností, jejichž výkonnost silně závisí na celkovém hospodářském cyklu. Když ekonomika roste, tyto společnosti obvykle prosperují a jejich akcie rostou. Naopak, během hospodářského poklesu se jim obvykle daří hůře a jejich akcie klesají. Mezi typické příklady cyklických odvětví patří automobilový průmysl, cestovní ruch, stavebnictví a výroba. Investoři, kteří uvažují o investicích do cyklických akcií, by měli pečlivě sledovat ekonomické ukazatele a zvážit načasování svých investic. V době hospodářského růstu mohou cyklické akcie nabídnout atraktivní výnosy, ale během recese mohou vést k výrazným ztrátám.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: HavelBenda

Tagy: druhy akcií | přehled druhů akcií na burze