Cesta do Edenu: Co říkají posvátné texty?

Jak Se Dostat Do Edenu

Křesťanství

Křesťanství je monoteistické náboženství založené na životě a učení Ježíše Nazaretského. Vzniklo v 1. století n. l. v římské provincii Judea. Křesťané věří, že Ježíš je Syn Boží a Mesiáš prorokovaný v hebrejské Bibli (Starém zákoně). Jeho život, smrt a zmrtvýchvstání jsou popsány v Novém zákoně. Křesťanství se dělí na mnoho denominací, z nichž největší jsou katolicismus, protestantismus a pravoslaví. Věřící sdílejí víru v jednoho Boha, který se zjevuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Centrálním prvkem křesťanské víry je láska k Bohu a k bližnímu.

Islám

Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, kterého muslimové považují za posledního Božího proroka. Korán, svatá kniha islámu, je považován za Boží slovo zjevené Mohamedovi. Víra v anděly, Boží knihy (včetně Tóry, Evangelií a Žalmů), Soudný den a Boží předurčení jsou klíčové aspekty islámské víry. S více než 1,9 miliardami věřících je islám druhým největším náboženstvím na světě. Muslimové tvoří většinu populace v mnoha zemích, zejména na Blízkém východě, v severní Africe a částech Asie.

Buddhismus

Buddhismus je náboženství a filozofie, která vznikla v Indii před více než 2 500 lety. Zakladatelem byl Siddhártha Gautama, známý jako Buddha, což znamená "probuzený". Buddhismus se zaměřuje na dosažení osvícení, stavu osvobození od utrpení, a to skrze meditaci, moudrost a soucit.

Vychází z principu, že život je plný utrpení způsobeného připoutaností k pomíjivým věcem. Cesta k osvobození vede skrze pochopení Čtyř vznešených pravd a následování Ušlechtilé osmidílné stezky. Buddhismus se rozšířil z Indie do mnoha částí Asie a dnes má mnoho škol a tradic.

Hinduismus

Hinduismus je nejstarší světové náboženství s kořeny sahajícími až do 3. tisíciletí př. n. l. Vznikl v Indii a je charakteristický širokou škálou tradic, filozofií a praktik. Mezi jeho ústřední koncepty patří dharma (povinnost), karma (zákon příčiny a následku), reinkarnace (znovuzrození) a mokša (osvobození z koloběhu znovuzrozování). Hinduisté věří v jednoho nejvyššího boha, který se projevuje v mnoha podobách, jako jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel). Mezi posvátné texty hinduismu patří Védy, Upanišády a Bhagavadgíta.

Judaismus

Judaismus je abrahámovské náboženství a etnokulturní identita židovského národa. Má historii trvající více než 3 000 let a je považován za jedno z nejstarších monoteistických náboženství. Židé věří v jednoho Boha, který se zjevil prorokům, včetně Mojžíše, jemuž předal Tóru, základní text judaismu. Tóra obsahuje náboženské zákony a učení, které Židé dodržují. Centrálními principy judaismu jsou víra v Boha, dodržování Tóry a etické a morální zásady. Judaismus má bohatou kulturu a tradice, včetně svátků jako Pesach a Roš ha-šana, a zvyků jako kašrut (pravidla stravování) a šabat (den odpočinku).