Judaismus a přehledná definice této víry

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je definován judaismus, který se velice často pojí s pojmy jako izraelitská víra, mojžíšská víra a židovská víra. Ve své podstatě se za tímto směrem skrývá kulturně-nábožensko-nacionální soubor zahrnující spoustu prvků. Od historie, přes filozofii, jazyk, až po umění a etiku. Podobně, jako u hinduismu.

Judaismus a Žid

Když se řekne judaismus, každého okamžitě napadne označení příslušníka této víry. Je jím Žid vyznávající právě židovské náboženství. Tito lidé obvykle žijí v uzavřených skupinách a komunitách. Znát byste ovšem měli také význam slova halachický Žid. Tak jsou označováni ti, kdo se narodili halachické matce, popřípadě dle stanoveného způsobu konvertovali k judaismu.

Základní informace o judaismu

Judaismus je poměrně komplexním náboženstvím, s nímž se pojí řada důležitých věcí. Chcete-li tomuto náboženskému směru v co největší míře porozumět, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí. Prostřednictvím nich Vám prozradíme vše podstatné.

Jaká je víra v Boha?

Judaisté uctívají primárně jediného Boha. Víra jako taková neumožňuje uctívat jiné bohy, popřípadě více bohů najednou. S touto myšlenkou se tak velice úzce pojí často omílaný monoteismus.

Jaké jsou zásadní články této víry?

Celkem existuje třináct maimonidových článků. Patří mezi ně například Bůh existuje, Bůh je jeden, Bůh je netělesný, Bůh je věčný, Tóra je božského původu, Bůh je všemohoucí, Mesiáš jistě přijde, Nastane vzkříšení mrtvých atd.

Jaké jsou polemiky náboženství?

Je to zmiňovaná víra v Boha, víra v božskost Tóry, víra v odměnu a víra v odměnu a trest.

Jaké jsou posvátné spisy a ty další?

K těm nejposvátnějším patří bezpochyby Tanach. Jmenovat lze ovšem i ostatní. Jsou to Tosefta, Mišna, Halachická literatura, Babylonský Talmud, Pijut a jiné.

Jaké jsou židovské tradice a rituály?

Judaismus, to je například obřízka, bar macva a pidjon ha-ben. Významná je také svatba a pohřeb. Pokud jde o židovskou domácnost, zmínka musí padnout o mezuze, kačrutu a celkové rituální čistotě. Tohle všechno patří k tomuto náboženství.

Publikováno: 24. 09. 2021

Kategorie: Náboženství

Autor: HavelBenda

Tagy: Bůh | izraelská víra | judaismus | mojžíšská víra | náboženství | víra | víra v Boha | žid | Židé | Židi